ვებგვერდის მოხმარების წესები და პირობები

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი

1.1. მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე (www.bernard.ge) პროდუქტ(ებ)ის შეკვეთა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურების წესებსა და პირობებს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ,,ბერნარდის’’ მიერ თავის საკუთრებაში არსებულ ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტ(ებ)ის მომხმარებლის მიერ მითითებულ ადგილზე მიტანის მომსახურება, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის განსაზღვრულ თანხას.

2.2. ბერნარდს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება მომსახურებაში. ასევე აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ამ ხელშეკრულების გამოყენების პირობები, და მომხმარებლისთვის ყოვლეგვარი დამატებითი შეტყობინების გარეშე.

მუხლი 3. მხარეთა ვალდებულებები

3.1. ბერნარდი ვალდებულია: (1) მიიღოს და შეასრულოს შეკვეთა სასურსათო მარაგების არსებობის შემთხვევში; (2) შეკვეთის მიღებიდან საშუალოდ 0.5-1 საათის განმავლობაში მიიტანოს პროდუქტი მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე; (3) იზრუნოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვაზე; (4) იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციის მიწოდება მითითებულ მისამართზე არ განხორციელდება „ბერნარდის“ მიზეზით, დაუბრუნოს მომხმარებელს უნაღდო ანგარიშსწორებით შეკვეთისას გადახდილი თანხა 2 სამუშაო დღის განმავლობაში; (5) მიაწოდოს მომხმარებელს ხარისხიანი, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით დამზადებული პროდუქტი.

3.2. მომხმარებელი ვალდებულია: (1) მიაწოდოს „ბერნარდს“ ზუსტი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი); (2) დროულად გამოართვას შეკვეთა „ბერნარდის“ წარმომადგენელს; (3) განახორციელოს უნაღდო ანგარიშსწორება საკუთარი საბანკო ბარათით; (4) ყურადღებით გაეცნოს საკვები პროდუქტის შემადგენლობას ვებგვერდზე და განსაკუთრებული ალერგიულობის შემთხვევაში, დაწვრილებით გადაამოწმოს პროდუქტის შემადგენლობა „ბერნარდთან“, რათა თავიდან აიცილოს შესაძლო ალერგიული რეაქცია, რომლის შემთხვევაშიც ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 4. შეკვეთისა და გადახდის წესები

4.1. ვებგვერდზე (www.bernard.ge) შესვლისას თქვენ უნდა მიუთითოთ გსურთ ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა თუ თავად მიაკითხავთ პროდუქტს ,,ბერნარდის’’ შესაბამის ფილიალში .

4.2. თუ ადგილზე მიტანის სერვისს მონიშნავთ, უნდა მიუთითოთ უბანი, რომელიც შედის „ბერნარდის“ მიტანის მომსახურების არეალში.

4.3. აირჩიეთ პროდუქტი/პროდუქტები სურვილისამებრ. არჩეული პროდუქტი ავტომატურად მოთავსდება კალათაში. საფასურში აისახება მიტანის სერვისის ღირებულებაც, თუ მანამდე მიტანის სერვისი გქონდათ მონიშნული.

4.4. გაიარეთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია (ფეისბუქ ანგარიშით ან მობილური ნომერით). ამის შემდეგ სისტემა გადაგიყვანთ თქვენს „პროფილის“ გვერდზე, რომელზეც უნდა გადაამოწმოთ, რომ თქვენი მობილურის ნომერი სწორადაა მითითებული და თუ ნომერი არასწორია, მიუთითოთ მოქმედი ნომერი.

4.5. დაბრუნდით კალათაში და დააკლიკეთ გრაფას – „აირჩიეთ გადახდის მეთოდი“. გადადით გადახდის გვერდზე.

4.6. აირჩიეთ ანგარიშსწორების მეთოდი, უნაღდო ანგარიშსწორებისას გადახდა განახორციელეთ თქვენი საკრედიტო/სადებეტო ბარათით, ხოლო ნაღდი ანგარიშსწორებისას გრაფაში ჩაწერეთ, რა კუპიურა გექნებათ (ნაღდი ანგარიშსწორების არჩევისას კუპიურის ჩაწერა სავალდებულოა).

4.7. კომენტარის გრაფის შესვსება სავალდებულოა. აუცილებლად ჩაწერეთ რამდენი პერსონისათვისაა განკუთვნილი პროდუქტი, სურვილის შემთხვევაში კომენტარის ველში შეგიძლიათ დამატებით ჩაწეროთ მისამართთან დაკავშირებული დეტალები (მაგ. სადარბაზო კარის კოდი), კერძთან დაკავშირებული კომენტარი ან სხვა შეკვეთის შესრულება-მოწოდებისათვის საჭირო ინფორმაცია.

4.8. მონიშნეთ, რომ ეთანხმებით ვებგვერდის მოხმარების წესებსა და პირობებს.

4.9. შეკვეთის დამადასტურებელი შეტყობინება გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე.

4.10. ვებგვერდზე მოცემული ფასები მოიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს.

4.11. ვებგვერდზე მოცემული ფასები შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში.

4.12. ,,ბერნარდი’’ არ იღებს პასუხისმგებლობას ზემოთ აღნიშნული შეკვეთის წესის გარდა, სხვა გზით განხორციელებული შეკვეთების თაობაზე.

4.13. „ბერნარდის“ მიერ შეკვეთისას გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ სერვისის მიუწოდებლობის შემთხვევაში. მისამართის უზუსტობის გამო, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის პოსტ-ფაქტუმ გაუქმების შემთხვევაში, მომხმარებელს გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება. თანხის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმავე ანგარიშზე დაბრუნებით ან უშუალოდ შეკვეთის განმახორციელებელი პირისათვის თანხის დაბრუნებით.

 

მუხლი 5. დასკვნითი დებულებები

5.1. ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე (www.bernard.ge) შესაბამისი გრაფის ,,ვეთანხმები წესებსა და პირობებს’’ მონიშვნის შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებამდე.

[wd_asp elements='search' ratio='100%' id=1]

ბერნარდი ყაზბეგზე

ბერნარდი ტაბიძეზე

ბერნარდი აბაშიძეზე

ბერნარდი შარტავაზე

ბერნარდი სუში ტაბიძეზე

ბერნარდი სუში შარტავაზე

აუცილებელია რუკაზე დასვათ პინი ამისათვის საჭიროა დააჭიროთ
რუკაზე ღილაკს მისცეთ უფლება და დაეთანხმოთ ლოკაციის ჩართვას.

ყოველი ახალი შეკვეთისას აუცილებელია რუკაზე თავიდან განათავსოთ პინირადგან მოხდეს თქვენი მისამართის იდენტიფიცირება.

1) აუცილებელია რუკაზე დასვათ პინი

2) ამისათვის საჭიროა დააჭიროთ რუკაზე ღილაკს

3) მისცეთ უფლება და დაეთანხმოთ ლოკაციის ჩართვას.

4) ყოველი ახალი შეკვეთისას აუცილებელია რუკაზე თავიდან განათავსოთ პინი, რადგან მოხდეს თქვენი მისამართის იდენტიფიცირება.

დარწმუნდით, რომ ლოკაცია
ჩართული გაქვთ!

დარწმუნდით, რომ ლოკაცია ჩართული გაქვთ!

[nextend_social_login]
ან
[xoo_el_inline_form active="login"]

თუ არ ხართ დარეგისტრირებული საკმარისია შეავსოთ ქვემოთ მოცემული 4 სავალდებულო ველი და გააგრძელოთ შეკვეთის გაფორმება. თქვენ დარეგისტრირდებით ავტომატურად.
დაგენერირებული პაროლი გამოგეგზავნებათ მეილზე, რომელსაც გამოიყენებთ შემდეგ შემოსვლისას.
პაროლი შეგიძლიათ შეცვალოთ ნებისმიერ დროს თქვენს პროფილში.

ვებგვერდის მოხმარების წესები და პირობები

მუხლი 1. ზოგადი ნაწილი

1.1. მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე (www.bernard.ge) პროდუქტ(ებ)ის შეკვეთა ნიშნავს, რომ იგი ეთანხმება ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ მომსახურების წესებსა და პირობებს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ამ ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ,,ბერნარდის’’ მიერ თავის საკუთრებაში არსებულ ვებგვერდზე განთავსებული პროდუქტ(ებ)ის მომხმარებლის მიერ მითითებულ ადგილზე მიტანის მომსახურება, რის სანაცვლოდაც მომხმარებელი იხდის განსაზღვრულ თანხას.

2.2. ბერნარდს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს ცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება მომსახურებაში. ასევე აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ამ ხელშეკრულების გამოყენების პირობები, და მომხმარებლისთვის ყოვლეგვარი დამატებითი შეტყობინების გარეშე.

მუხლი 3. მხარეთა ვალდებულებები

3.1. ბერნარდი ვალდებულია: (1) მიიღოს და შეასრულოს შეკვეთა სასურსათო მარაგების არსებობის შემთხვევში; (2) შეკვეთის მიღებიდან საშუალოდ 0.5-1 საათის განმავლობაში მიიტანოს პროდუქტი მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე; (3) იზრუნოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დაცვაზე; (4) იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქციის მიწოდება მითითებულ მისამართზე არ განხორციელდება „ბერნარდის“ მიზეზით, დაუბრუნოს მომხმარებელს უნაღდო ანგარიშსწორებით შეკვეთისას გადახდილი თანხა 2 სამუშაო დღის განმავლობაში; (5) მიაწოდოს მომხმარებელს ხარისხიანი, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვით დამზადებული პროდუქტი.

3.2. მომხმარებელი ვალდებულია: (1) მიაწოდოს „ბერნარდს“ ზუსტი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი); (2) დროულად გამოართვას შეკვეთა „ბერნარდის“ წარმომადგენელს; (3) განახორციელოს უნაღდო ანგარიშსწორება საკუთარი საბანკო ბარათით; (4) ყურადღებით გაეცნოს საკვები პროდუქტის შემადგენლობას ვებგვერდზე და განსაკუთრებული ალერგიულობის შემთხვევაში, დაწვრილებით გადაამოწმოს პროდუქტის შემადგენლობა „ბერნარდთან“, რათა თავიდან აიცილოს შესაძლო ალერგიული რეაქცია, რომლის შემთხვევაშიც ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა.

მუხლი 4. შეკვეთისა და გადახდის წესები

4.1. ვებგვერდზე (www.bernard.ge) შესვლისას თქვენ უნდა მიუთითოთ გსურთ ადგილზე მიტანის სერვისით სარგებლობა თუ თავად მიაკითხავთ პროდუქტს ,,ბერნარდის’’ შესაბამის ფილიალში .

4.2. თუ ადგილზე მიტანის სერვისს მონიშნავთ, უნდა მიუთითოთ უბანი, რომელიც შედის „ბერნარდის“ მიტანის მომსახურების არეალში.

4.3. აირჩიეთ პროდუქტი/პროდუქტები სურვილისამებრ. არჩეული პროდუქტი ავტომატურად მოთავსდება კალათაში. საფასურში აისახება მიტანის სერვისის ღირებულებაც, თუ მანამდე მიტანის სერვისი გქონდათ მონიშნული.

4.4. გაიარეთ ავტორიზაცია ან რეგისტრაცია (ფეისბუქ ანგარიშით ან მობილური ნომერით). ამის შემდეგ სისტემა გადაგიყვანთ თქვენს „პროფილის“ გვერდზე, რომელზეც უნდა გადაამოწმოთ, რომ თქვენი მობილურის ნომერი სწორადაა მითითებული და თუ ნომერი არასწორია, მიუთითოთ მოქმედი ნომერი.

4.5. დაბრუნდით კალათაში და დააკლიკეთ გრაფას – „აირჩიეთ გადახდის მეთოდი“. გადადით გადახდის გვერდზე.

4.6. აირჩიეთ ანგარიშსწორების მეთოდი, უნაღდო ანგარიშსწორებისას გადახდა განახორციელეთ თქვენი საკრედიტო/სადებეტო ბარათით, ხოლო ნაღდი ანგარიშსწორებისას გრაფაში ჩაწერეთ, რა კუპიურა გექნებათ (ნაღდი ანგარიშსწორების არჩევისას კუპიურის ჩაწერა სავალდებულოა).

4.7. კომენტარის გრაფის შესვსება სავალდებულოა. აუცილებლად ჩაწერეთ რამდენი პერსონისათვისაა განკუთვნილი პროდუქტი, სურვილის შემთხვევაში კომენტარის ველში შეგიძლიათ დამატებით ჩაწეროთ მისამართთან დაკავშირებული დეტალები (მაგ. სადარბაზო კარის კოდი), კერძთან დაკავშირებული კომენტარი ან სხვა შეკვეთის შესრულება-მოწოდებისათვის საჭირო ინფორმაცია.

4.8. მონიშნეთ, რომ ეთანხმებით ვებგვერდის მოხმარების წესებსა და პირობებს.

4.9. შეკვეთის დამადასტურებელი შეტყობინება გამოჩნდება თქვენს ეკრანზე.

4.10. ვებგვერდზე მოცემული ფასები მოიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს.

4.11. ვებგვერდზე მოცემული ფასები შეიძლება შეიცვალოს დროთა განმავლობაში.

4.12. ,,ბერნარდი’’ არ იღებს პასუხისმგებლობას ზემოთ აღნიშნული შეკვეთის წესის გარდა, სხვა გზით განხორციელებული შეკვეთების თაობაზე.

4.13. „ბერნარდის“ მიერ შეკვეთისას გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ სერვისის მიუწოდებლობის შემთხვევაში. მისამართის უზუსტობის გამო, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის პოსტ-ფაქტუმ გაუქმების შემთხვევაში, მომხმარებელს გადახდილი თანხა არ დაუბრუნდება. თანხის დაბრუნება ხორციელდება მხოლოდ იმავე ანგარიშზე დაბრუნებით ან უშუალოდ შეკვეთის განმახორციელებელი პირისათვის თანხის დაბრუნებით.

 

მუხლი 5. დასკვნითი დებულებები

5.1. ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე (www.bernard.ge) შესაბამისი გრაფის ,,ვეთანხმები წესებსა და პირობებს’’ მონიშვნის შემდეგ და მოქმედებს მხარეთა მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებამდე.

ნამდვილად გსურთ გასვლა?